Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Bà Rịa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

  • 28/07/2020
  • 20

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ BÀ RỊA

LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020-2025

 

.

Đại hội Đại biểu lần thứ VI Đảng bộ thành phố Bà Rịa diễn ra từ ngày 23/7/2020 đến ngày 24/7/2020, tại Hội trường Đảng thành phố Bà Rịa, với sự có mặt của 235 đại biểu dự Đại hội. Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc; với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội 

QUYẾT NGHỊ

I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2015-2020) và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 5 năm (2020 - 2025) nêu trong Báo cáo chính trị, do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa V trình Đại hội.

Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2015-2020)

Đại hội khẳng định, 5 năm qua trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ quân và dân thành phố đã đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, đã có 43/44 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ tăng dần, thành phố đã được Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch, công tác phát triển đô thị có chuyển biến tích cực, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đạt kết quả thiết thực; từng bước hoàn thành các khu dân cư đô thị. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được tăng cường. 

Văn hóa xã hội, chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên. Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo được lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chất lượng công vụ của cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội được củng cố và tăng cường. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nỗ lực đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh. 

Đại hội nhận định, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại: việc điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính chuyển giao Núi Dinh về thành phố Bà Rịa chưa được thực hiện. Kinh tế tăng trưởng khá nhưng quy mô còn nhỏ. Công tác quy hoạch, quản lý theo quy hoạch, quản lý trật tự, quản lý đất đai có mặt còn hạn chế. Trên lĩnh vực an ninh trật tự, tội phạm ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy còn diễn biến phức tạp, trong đó có cả vùng nông thôn. Về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống từng lúc, từng nơi vẫn còn xảy ra. Các thế lực thù địch ra sức chống phá với nhiều hình thức mới, sử dụng mạng xã hội để lôi kéo, kích động… đó là những thách thức không nhỏ trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố.

Đại hội biểu thị sự đồng tình việc nhìn nhận những nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế, tồn tại và tán thành những bài học kinh nghiệm được rút ra trong nhiệm kỳ vừa qua, được nêu trong Báo cáo chính trị do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa V trình Đại hội.

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm (2020 - 2025)

Đại hội nhất trí mục tiêu tổng quát 5 năm tới là “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; giữ vững quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của nhân dân; phát triển thành phố Bà Rịa xứng tầm là Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh; phấn đấu đạt cơ bản các tiêu chí của đô thị loại I vào năm 2025”.

Đại hội cũng nhất trí 3 khâu đột phá cần tập trung thực hiện, đó là:

1. Tập trung thu hút đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ, phát triển và chỉnh trang đô thị, phấn đấu xây dựng 3 xã nông thôn mới trở thành phường. Triển khai thực hiện Đề án chính quyền điện tử, đô thị thông minh để thành phố Bà Rịa xứng tầm là đô thị trung tâm, là Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh.

2. Tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

3. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu, cán bộ, lãnh đạo, quản lý có tâm, có tầm, tâm huyết, có khả năng hành động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội nhất trí với toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 5 năm (2020 - 2025) được nêu trong Báo cáo chính trị, do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa V trình Đại hội.

II. Đại hội tán thành và đánh giá cao tính nghiêm túc, cầu thị trong báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa V. Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VI tiếp thu những kinh nghiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa V và các ý kiến thảo luận, góp ý; phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tồn tại, để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2020-2025.

III. Đại hội thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII. Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VI tổng hợp các ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung hoàn chỉnh các văn bản và báo cáo về Tỉnh ủy.

IV. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 37 đồng chí. 

Phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VI đã bầu ra Ban Thường vụ Thành ủy, gồm 12 đồng chí; bầu đồng chí  Đặng Minh Thông làm Bí thư Thành ủy; bầu đồng chí Trần Vinh Quang làm Phó Bí thư Thành ủy (khuyết 1 đồng chí Phó Bí thư Thành ủy); bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, gồm 6 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Hải được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Đại hội đã bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII, gồm 25 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VI hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Tỉnh ủy để chuẩn y kết quả theo quy định.

V. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VI căn cứ Nghị quyết Đại hội; trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, tiếp thu và hoàn thiện chương trình hành động, các kế hoạch công tác để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. 

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố Bà Rịa tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI đã đề ra. 

 

                                                                                ( Trích báo BRVT thứ hai ngày 27/7/2020 )

  • Thư viện thành phố Bà Rịa

Mới nhất

Ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã trở thành một sự kiện chính trị trọng đại của toàn thể dân tộc Việt Nam chúng ta, nó như một mốc son chói lọi, như một “chứng nhân lịch sử” cho những chiến tích vẻ vang, hào hùng của dân tộc.

Xem nhiều nhất

Hòa cùng không khí khắp nơi trên cả nước đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi nhằm tiến tới kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2019)